Tara Iancului- Iubirea mea
     

 

 
acasa actiuni documente alaturi de noi ce dorim craisorii


1. Conducerea Asociatiei „Tara Iancului – Iubirea Mea”:
1.1. Marginean Ioan Paul – Deva, presedinte fondator
1.2. Zamfir Mihaela Aurora – secretar
1.3. Faur Catita – Deva
1.4. Lucaciu Virginia – Deva
1.5. Luta Liviu – Bucuresti
1.6. Lascu Gheorghe Teofil – Cluj Napoca
1.7. Zaharcu Steluta - Bucuresti

2. Membri fondatori activi(in ordine alfabetica)
ai Clubului de elevi-voluntari CRAISORII”
din cadrul Asociatiei „Tara Iancului-Iubirea Mea”:

2.1. Balint Olimpia - Baia Mare,
     (absolventa Liceul Horia, Closca si Crisan” din Alba Iulia)
2.2. Jorza Ioan - Brad
     (absolvent Liceul „Horia, Closca si Crisan” din Abrud)
2.3. Lucaciu Virginia - Deva,
     (absolventa Liceul „Horia, Closca si Crisan” din Abrud)
2.4. Luta Puiu Liviu - Bucuresti,
     (absolvent Liceul „Avram Iancu” din Brad)
2.5. Marginean Ioan Paul - Deva,
     (absolvent Liceul „Avram Iancu” din Brad)
2.6. Todea Petru Tiberiu - Albac,
     (absolvent Liceul „Horia, Closca si Crisan” din Abrud)
2.7. Zamfir Mihaela Aurora - Deva,
     (absolventa Liceul din Calan)

 

Dorim sa contribuim la infaptuirea testamentului formulat de
AVRAM IANCU
Unicul dor al vietii mele fiind ca sa-mi vad natiunea mea fericita, pentru care dupa puteri am si lucrat pâna acuma, durere fara mult succes, ba tocma acuma cu întristare vad, ca sperantele mele si jertfa adusa se prefac în nimica. Nu stiu câte zile mai pot avea ; un fel de presimtire îmi pare ca mi-ar spune, ca viitorul este nesigur. Voiesc dar si hotarât dispun, ca dupa moartea mea, toata averea mea miscatoare si nemiscatoare sa treaca în folosul natiunii, pentru ajutor la înfiintarea unei academii de drepturi; tare crezând, ca luptatorii cu arma legii vor putea scoate drepturile natiunii mele.

Câmpeni 20 decembrie 1850,
Avram Iancu m.p.,
Avocat si prefect emerit.

CONFORM EXTRASULUI DIN STATUTULUI ASOCIATIEI

STATUTUL

ASOCIAŢIEI „ŢARA IANCULUI- IUBIREA MEA”

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA

 

          Art. 1. Asociaţia poartă denumirea de Asociaţia „Ţara Iancului- Iubirea Mea”  şi este constituită ca persoană juridică de drept privat, reprezentativă, ce are ca scop principal îndeplinirea unui interes al colectivităţii locuitorilor din Munţii Apuseni precum şi interesul general al drepturilor omului.   

          Art. 2. Asociaţia este organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, cu activitate la nivel naţional, întemeiată pe principii democratice, apolitică, cu caracter non-profit, conform O.G. nr.26/2000 şi Legii 246/2005 cu modificările ulterioare, constituită la iniţiativa  membrilor  fondatori constitutivi, conform Actului constitutiv.

          Art. 3. Sediul asociaţiei este în România, mun. Deva, str. Roci, nr. 52-54, jud. Hunedoara.

          Art. 4. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română şi prezentul statut. Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale cu condiţia respectării prevederilor art. 47 din OG 26/2000. Dividendele obţinute de aceste societăţi comerciale, dacă nu au fost reinvestite în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului asociaţiei.

          Asociaţia poate să desfăşoare orice activitate economică directă dacă aceasta are caracter accesoriu şi are strânsă legatură cu scopul ei principal.

          Art. 5. Asociaţia poate să-şi constituie filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr de minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

          Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei.

          Art. 6. Durata asociaţiei este nelimitată şi îşi începe activitatea la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Deva.

          Asociaţii, în conformitate cu propria lor voinţă vor putea decide limitarea duratei de funcţionare a asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

          Art. 7. Scopul principal al asociaţiei este de a îndeplini un interes al colectivităţii locuitorilor din Munţii Apuseni precum şi interesul general al drepturilor omului constând din  activităţi educativ-patriotice, cultural-artistice, turistice şi umanitare legate în special de tradiţiile, trecutul, prezentul şi viitorul Munţilor Apuseni şi locuitorilor săi.

         

Art. 8. Asociaţia are următoarele obiective:

- să desfăşoare activităţi culturale, educativ patriotice şi umanitare prin organizarea de manifestări culturale, olimpiade, jocuri si concursuri, tabere de creaţie, de instruire şi de alte categorii pentru promovarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, a folclorului, a creaţiei originale cultural-artistice, a invenţiilor şi inovaţiilor; saloane de artă plastică, expoziţii precum şi activităţi de divertisment (festivaluri, concursuri, tabere, etc.) în săli şi aer liber; conferinţe şi cursuri de calificare şi/sau perfecţionare, spectacole, vizite şi excursii în ţară şi străinătate pentru documentare şi cunoaştere a valorilor culturale naţionale şi universale; organizare de simpozioane, mese rotunde, întâlniri cu personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii; înfiinţarea şi editarea unor publicaţii proprii (cărţi, reviste, ziare, pliante, cărţi poştale, ilustrate); servicii de iniţiere în domeniul culturii şi artei, istoriei şi turismului.

- să lupte pentru păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, arheologic, istoric, social şi natural, a obiceiurilor caracteristice poporului român;

- să iniţieze acţiuni pentru comemorarea şi aniversarea unor înaintaşi sau evenimente; să promoveze cultul pentru muncă, frumos şi civilizaţie; să îndemne prin toată activitatea sa la respect pentru valorile naţionale şi pentru eroi, pentru cei care au suferit în războaie mondiale, revoluţii, răscoale şi încleştări pentru libertate, demnitate umană, drepturile omului, apărarea gliei străbune.

-  să sensibilizeze opinia publică şi autorităţile asupra unor probleme nerezolvate sau cu rezolvare insuficientă legate de: recunoaşterea meritelor unor înaintaşi, restaurarea şi repunerea în circuit a unor monumente istorice, amenajarea şi /sau reamenajarea unor rezervaţii naturale de importanţă locală sau naţională, inscripţionarea şi aplicarea de plăci comemorative, înlăturarea poluării sub orice formă.

- asociaţia îşi propune desfăşurarea de activităţi culturale, educative şi de binefacere, cu titlu gratuit în folosul oamenilor nevoiaşi, al familiilor cu mulţi copii, al oamenilor singuri, bolnavilor, persoanelor cu handicap, copiilor orfani sau abandonaţi, familiilor şi persoanelor cu gospodării distruse în urma calamităţilor naturale. Asociaţia va milita pentru extinderea bazei de instruire şcolară pentru toate treptele de învăţământ, inclusiv universitare. În acelaşi context va exista o preocupare specială a Asociaţiei pentru insuflarea în conştiinţa tineretului a idealurilor de patriotism, cultură, educaţie, demnitate şi respect pentru muncă; o preocupare constantă a Asociaţiei va fi viaţa, greutăţile şi suferinţele din Ţara Iancului, zona Munţilor Apuseni, şi locuitorilor ei, contribuţia acestora la îmbogăţirea patrimoniului cultural, istoric, folcloric, social, economic şi umanitar.

- Asociaţia îşi propune să militeze pentru deschiderea de orfelinate şi case de bătrâni în judeţ şi ţară, sprijinirea integrării în societate a persoanelor cu handicap şi a tinerilor care datorită vârstei trebuie să părăsească şcolile speciale sau orfelinatele fără însă a avea un loc de muncă sau adăpost.

   De asemenea, asociaţia va milita pentru punerea în valoare a memoriei unor înaintaşi din Transilvania şi Dacia  pre-romană precum şi a celor care s-au preocupat de unirea românilor de-a lungul istoriei şi care au contribuit la manifestarea demnităţii naţionale; va recomanda ca unele localităţi şi străzi să poarte nume de personalităţi istorice şi /sau culturale care au jucat un rol important în existenţa poporului român; în acelaşi context, Asociaţia va lupta cu mijloacele sale pentru stabilirea, recunoaşterea şi consolidarea unor adevăruri istorice, culturale şi altele de acest fel.

- asociaţia îşi propune elaborarea sau/şi susţinerea unor proiecte cu caracter social , educativ-patriotic, umanitar şi cultural. Pentru a-şi populariza principiile şi pentru eficientizarea acţiunilor sale, Asociaţia are în vedere obţinerea de licenţe pentru posturi de radio şi televiziune în zona Munţilor Apuseni unde receptarea canalelor de radio şi televiziune este deficitară sau imposibilă datorită reliefului.

- asociaţia va organiza activităţi în scopul descoperirii, încurajării şi ajutorării copiilor dotaţi, acordării unor compensaţii materiale sau morale unor categorii defavorizate social sau a unor persoane super dotate cu prilejul realizării de invenţii, inovaţii, rezultate deosebite în cadrul participării la concursuri, olimpiade sau festivaluri. Acestora li se vor dona din fondul Asociaţiei sau din fonduri sponsorizate, cu titlu gratuit, alimente, îmbrăcăminte, mobilier, obiecte de uz casnic şi de folosinţă îndelungată, rechizite şi aparatură (calculatoare, etc.) acolo unde este cazul, cadouri cu ocazia sărbătorilor naţionale şi religioase

-  Asociaţia va îndeplini şi alte obiective şi atribuţii stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.

    Atribuţiile Asociaţiei “Ţara Iancului- Iubirea Mea” pot fi completate, în funcţie de necesităţi, de către Consiliul director sau Adunarea Generală.

          Art. 9. Materializarea acestor obiective se va realiza prin intermediul metodelor şi regulilor acceptate de Adunarea Generală, în concordanţă cu normele de drept şi respectiv cu normele generale morale.

Activităţile Asociaţiei le desfăşoară membrii, colaboratorii şi organele reprezentative alese, conform regulilor în vigoare.

În vederea realizării intereselor comune, Asociaţia va putea colabora cu alte instituţii şi organizaţii cu persoane fizice sau juridice române sau străine, care funcţionează conform normelor de drept, pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor, exceptând organizaţiile exclusiv politice.   

          Art. 10. Asociaţia poate sta în justiţie alături şi pentru membrii săi.

 

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL INITIAL, CUANTUM, COTIZATII

 

 

          Art. 11. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 1100 (unamieunasuta) lei RON constituit exclusiv din aporturile depuse în numerar de membrii fondatori care au constituit Asociaţia şi care a fost depus în contul Asociaţiei deschis la Banca Transilvania- Deva 

          Art. 12. Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi majorat în vederea realizării obiectivelor de la  art. 8 prin:

a)cotizaţia de membru permanent este de 3 Euro lunar şi se plăteşte în lei la cursul oficial al Euro din ziua efectuării plăţii;

b)donaţii, sponsorizări, legate şi alte venituri prevăzute de lege;

c)diverse venituri extraordinare;

d)cotizaţia  de înscriere, în cuantum de echivalent 100 Euro plătibilă în lei într-o singură tranşă şi o singură dată la cursul Euro din ziua efectuării plăţii, de către membrii fondatori;

e)activităţi economice şi sociale generatoare de fonduri necesare dezvoltării asociaţiei, cu condiţia ca toate veniturile obţinute să fie folosite în exclusivitate pentru scopul şi atingerea obiectivelor  asociaţiei, rezultate din prezentul statut;

f)venituri proprii, provenite din activităţile legate de sarcinile de fond

g)dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

        h) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii                  legale;

         i)resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

         j)resurse obţinute din programe de finanţări;

         k)alte venituri prevăzute de lege.

Beneficiază de reduce de 50% la plata cotizaţiei anuale, elevii şi studenţii. Alte reduceri sau majorări se pot opera cu aprobarea Consiliului Director sau Adunarea Generală.

          Art. 13. Având drept fundament bugetul aprobat, asociaţia va efectua cheltuieli în ceea ce priveşte:

a) punerea în practică a Programelor ce sunt dezvoltate de Asociaţie;

b) remunerarea personalului Asociaţiei;

c) cheltuieli administrative şi gospodăreşti;

d) editare, tipărire, difuzare de materiale şi publicaţii.

e) alte cheltuieli necesare şi utile

          Art. 14. Asociaţia poate avea conturi bancare în lei şi valută, deschise în România. Poate să deţină în nume propriu, în proprietate sau folosinţă (administrare) bunuri materiale mobile sau imobile.

          Art. 15. Asociaţia poate să investească şi să reinvestească capitalul rezultat pentru fiecare din scopurile menţionate ale asociaţiei.

          Art. 16. Exerciţiul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Pentru anul în curs, exerciţiul bugetar începe la data înregistrării asociaţiei ca persoană juridică. Bilanţul anual se depune la organele financiare.

           

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

ORGANELE DE DIRECŢIE, ADMINISTRAŢIE ŞI CONTROL

 

 

          Art. 17. Organele de conducere şi control sunt:

a)Adunarea generală;

b)Consiliul  director;

c)Cenzorul sau comisia de cenzori, în cazul dezvoltării asociaţiei.

          Art. 18. Adunarea generală este organul suprem al asociaţiei, se compune din toţi membrii cotizanţi ai asociaţiei, fără nici o distincţie şi activează prin şedinţe ordinare şi extraordinare.

          Adunarea  generală  va fi convocată de preşedintele asociaţiei.

          ....................................................................................................................................

          Art. 19. ......................................................................................................................

Majoritatea cu care se iau hotărârile este de jumatate plus unu .

          Adunarea generală nu va putea lua nici o decizie dacă la prima convocare nu au răspuns cel puţin jumatate plus unu din numărul asociaţilor. La a doua convocare se va putea decide cu majortatea absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

          Art. 20. Principalele atribuţii ale Adunării generale sunt:

a)     Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;

b) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

     .........................................................................................................................................

     o)Orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

          Art. 21. Consiliul de director se constituie astfel:

1.     Preşedinte

2.     Vicepreşedinte

3.     Secretar

          Art. 22. Consiliul director este organul care asigură conducerea curentă şi executivă a asociaţiei. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

          Consiliul director constitutiv şi Consiliul director ales este numit pe o perioadă de 5 ani, dacă Adunarea Generală nu dispune altfel.

          Preşedintele Consiliului director este şi preşedintele Adunării generale.

          Consiliul director îşi va organiza şedinţele după necesităţi, dar cel puţin o dată pe lună.

          La şedinţele Consiliului director pot participa, cu drept de consiliere, orice alt membru invitat.

          Art. 23. Atribuţiile Consiliului director, în principal, sunt:

a)Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b)Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c)Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut sau prin hotărâri ale Adunării Generale nu se prevede altfel;

d)Asigură conducerea curentă a asociaţiei între Adunările Generale;

e)Stabileşte criteriile de alocare a resurselor financiare în cadrul asociaţiei.

f)Desfăşoară toate activităţile pe care le consideră necesare şi oportune, care să ducă la realizarea obiectivelor propuse;

g)Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

          Art. 24. Asociaţia, în relaţiile cu terţii şi salariaţii, va fi reprezentată de preşedinte şi în lipsa acestuia prin împuternicire scrisă a Preşedintelui, de către vicepreşedinte sau secretar.

Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei. El este responsabil de funcţionarea legală a Asociaţiei, precum şi de respectarea normelor de drept referitoare la asociaţii, respectiv a activităţii organelor de control intern.

Preşedintele are drepturi depline de reprezentare a asociaţiei în raporturile cu terţii, inclusiv cu banca şi alte instituţii, asociaţii sau foruri.

          Art. 25. În momentul în care asociatia va avea mai mult de 15 membri, controlul financiar intern al asociaţiei va fi asigurat de un cenzor. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

          Adunarea Generală va alege Cenzorul, pe o perioadă de 2 ani. Acesta poate fi şi o persoană din afara Asociaţiei.

          Când asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori, conform O.G. nr.26/2000 cu modificările ulterioare.

          Art. 26. În realizarea competenţei sale cenzorul:

- Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

- Întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

- Poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot;

- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

 

CAPITOLUL V

DESPRE ASOCIATI

 

          Art. 27. Poate deveni membru al Asociaţiei, în limita locurilor stabilite potrivit criteriilor adoptate în acest sens, orice persoană fizică majoră, cetăţean roman, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a. acceptă Statutul Asociaţiei;

b. îşi asumă obligaţiile ce decurg din calitatea de membru;

          Nu poate fi membru al Asociaţiei o persoană care face parte dintrun partid politic sau o organizaţie contrară principiilor statutului; care au activităţi sau comportări imorale sau inadecvate statutului; care are condamnări penale.

          Calitatea de asociat este personală.

          Admiterea unui membru se face pe baza cererii (adeziunii) scrise a acestuia, adresată preşedintelui, prin care solicitantul aderă la prezentul statut.

          Consiliul director poate admite sau respinge cererea de adeziune.

          Candidatul care solicită intrarea în Asociaţie trebuie să dispună de declaraţiile de recomandare şi de susţinere a cel puţin un membru fondator al Asociaţiei şi de formularul completat personal, conform modelului aprobat de Consiliul director.

          Oricine este liber să intre în asociaţie dacă respectă statutul, dacă arată că este interesat şi capabil să facă efortul în comun care să conducă la realizarea scopului şi a obiectivelor. Fără aprobarea Consiliului Director nimeni nu poate intra în asociaţie.

          Art.28. Drepturile şi obligaţiile membrilor:

          Membrii asociaţiei au următoarele drepturi statutare:

a) să participe la activităţile asociaţiei;

b) să realizeze propuneri in ceea ce priveste înfiinţarea unor noi programe, conforme cu scopul si statutul asociaţiei, şi modalitatea de dezvoltare a Programelor existente;

c) să folosească dotările materiale ale asociaţiei conform misiunii acesteia;

d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control;

e) să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;

f) să conteste hotărârile preşedintelui şi consiliului director şi să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susţinuţi prin semnături de 25 % din membri;

g) să renunţe la calitatea de membru printr-o demisie scrisă şi adresată Consiliului Director, cu condiţia să comunice acest lucru cu cel puţin 30 de zile înainte ;

h) toţi membrii au drept de vot conform art. 20 litera k de mai sus.

i)se consideră membru fondator toţi membrii fondatori constitutivi precum şi membrii care în termen de 60 de zile de la înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Deva, achită în contul Asociaţiei cotizaţia de înscriere conform art. 12 lit. d din prezentul statut.  

    Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii statutare:

a) să cunoască şi să accepte statutul asociaţiei,

b) să contribuie la îndeplinirea misiunii asociaţiei,

c) să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fără mandat din partea Preşedintelui sau Consiliului Director.

d) să plătească o cotizaţie în valoarea stabilită prin statut sau de către Adunarea Generală.

         

 

CAPITOLUL VI

DESPRE DIZOLVARE ŞI LICHIDARE

 

          Dizolvarea şi lichidarea asociatiei poate fi făcută în condiţiile O.G. nr.26 din 2000 cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

 

         

          Dispoziţiile prezentului statut se completează cu prevederile legale în vigoare, pe toată durata de existenţă a asociaţiei. 

          Dispoziţiile prezentului statut intră în vigoare din momentul înregistrării asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Preşedinte Asociaţie,

ing. Mărginean Ioan Paul 

 

 


 
     

unique visitor counter

Situl a fost creat de Nicu Darastean in august 2008
© 2008 "Tara Iancului- Iubirea mea"